شب شعر ایثار و مقاومت

امتیازدهی 2.09 از 5 در 11 امتیازدهی مشتری
(دیدگاه 11 کاربر)

رایگان

11 دیدگاه برای شب شعر ایثار و مقاومت

 1. امتیاز 1 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  💐🌹❤️ شهیدان شاهد🌷🌷

  شاهدان ماراتماشامی کنند.
  خیروکارخودکه حاشامی کنند.

  دل بریدن ازتمام ماسوا.
  عاشقی آنانکه معنامی کنند.

  این جهان ازبهرآنان چون پُلی.
  هان گذرزین پل چه زیبامی کنند.

  مال ومنصب نزدشان بی اعتبار.
  خنده براین مال دنیامی کنند.

  فکرآنان معرفت برذات حق.
  سجده بهرش روزوشبهامی کنند.

  دوری ازشیطان ورجس وهرگناه.
  بادعااین رامُداوامی کنند.

  هرنیازومشکل مردم یقین.
  حل زاین پایین وبالامی کنند.

  بهرخشنودیّ خالق بی گمان.
  جان ومال خویش اهدامی کنند.

  در,دلِ آنان نباشدخوف وترس.
  دشمن دیرینه رسوامی کنند.

  خشیَتی دردل زخالق دارداو.
  خشیت ازاوراهویدامی کنند.

  درعبادت تابع فرمان دوست.
  قلب سالم,زوتمنامی کنند.

  رهروی باشدهرآنجااوکشد.
  جسم وجان راخرج مولامی کنند.

  آنچنان درمحضرش داردادب.
  هرچه اومیخواهداحیامی کنند.

  جزشهادت مرگ دیگرناپسند.
  شاهدان جانبازی امضامی کنند.

  هربلایی راخریداراست بجان.
  (هربلایی نزدشان شیرین عسل)
  شهدمُردن راکه احلامی کنند.

  همچوشمعی سوزدوداردفروغ.
  چون سپردفعِ بلایامی کنند.

  ایکه غرق منصب ومالی شما.
  زین پریشانی چه غوغامی کنند.

  گرگرفتاری دراین دام وبلا.
  دوری ازکارشماهامی کنند.

  مهدوی گفتابخودیاجملگی.
  بهرماامروزوفردامی کنند.

  (مهدوی گفتانگربرشاهدان.
  روزوشب ماراتماشامی کنند.)

  💐💐🌹🌷❤️🌷🌹💐💐
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام
  98/10/14

 2. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  ❤️ ایران
  🌷 تاریخ
  🌹 دفاع مقدس

  الایاران بیاتاریخ بخوانیم.
  که ازتاریخ خودغافل نمانیم.

  نظرکن برحکومتهای ایران.
  سلاطین وهمه تاریخ شاهان.

  جداازخاک ایران درگذشته.
  چه مقداری بتاریخش نوشته.

  زآذربایجان و,زگرجستان.
  جداشدباقراردادگلستان.

  زمان فتحعلیشاهی زقاجار.
  ببستاترکمنچایی همه عار.

  همانانخجوان وارمنستان.
  جداشدجمله ازخاک وزایران.

  محمدشاه قاجاری دگربار.
  ببخشیدا,هراتی رابه اغیار.

  زقرقیزوزاُزبک یازترکمن.
  ببخشیدا,زکوه ودشت ودمن.

  زمان ناصرالدین شاه قاجار.
  گرفتاشوروی آن پیرمکار.

  زسیستان وزپاکستان دلشاد.
  جداکرده,زایران قوم شیّاد.

  زبحرین آن جزایرهای زیبا.
  زمان پهلوی بخشیده,دریا.

  همانابندری فیروزه شهری.
  گرفتاشوروی بازوروقهری.

  بیابنگردفاعِ انقلابت.
  تمامی اقتداروهان صلابت.

  به هشت سالی جهانی جمله باما.
  بجنگیدوچنین گردیده,رسوا.

  نه تنهایک وجب ازخاک ایران.
  جداگردیده ازمهددلیران.

  چوهیجده ازهزارانی جوانان.
  براه دین واسلام آن شهیدان.

  که سی وششهزاراین شهیدان.
  محصل بوده وازبچه شیران.

  چوباشداین مدال افتخاری.
  نمایی گرکه اسلامت تویاری.

  بگفتامهدوی این اقتداراست.
  که ایران تاقیامت برقراراست.

  💐💐💐🌷🌹🌷💐💐💐
  جهت شادی روح شهیدان اسلام
  وانقلاب ودفاع مقدس صلوات
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام
  98/7/2

 3. امتیاز 3 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  🌷🌹 خدمت انقلاب به تشیع🌹🌷

  یکی پرسشی داردازنقلاب.
  چه کردی به شیعه دراین آب وتاب.؟

  بیاتاشمارم یکی ازجهات.
  قیاسی زقبل وزبعدثبات.

  زپیشرفت علم وفنون ودگر.
  نگویم برایت دراین مختصر.

  فقط بنگری نام این شیعیان.
  بلندکرده,آوازه اش درجهان.

  زصدام حسین نقل قولی چنین.
  که گویادوتن باخطادرزمین.

  یکی آن یزیدپلیدازقضا.
  ِنکشت زینب آن دخترمرتصا.ِ

  دگرپهلوی آن شَه پرغرور.
  نکشت اوخمینی درآن سال دور.

  تشیع زاینان که عزت گرفت.
  که تسخیردلهابه همت گرفت.

  دگرگفته دامادزکزاکی آن.
  که درنیجریه بُوَدبی گمان.

  زمانی که شدانقلابی چنین.
  مسلمان به نیجردوهزارهمین.

  ولی حال واکنون بدانی شما.
  که سی میلیونی شیعه دراین سرا.

  بُوَدافتخاری دراین سرزمین.
  که شدنیجریه به ایمان قرین.

  به هرساله پنج میلیونی ازقضا.
  شودزائراربعین کربلا.

  که اینست زآثارپیرخمین.
  درخشدچوشیعه بنام حسین.

  که تیجانی وتونسی باشداو.
  هزاران که اوشیعه کردآبرو.

  بگفتاچنین مهدوی باشما.
  نگهداراین انقلابست خدا.

  💐💐💐🌷🌹🌷💐💐💐
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  97/11/15

 4. امتیاز 3 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  🌹 رابطهءمقام ومنصب با
  خون شهیدان🌹

  شماای مقامات باعرض وطول.
  که بااین مقامت شدی فول فول.

  تودانی که صدهاهزاران شهید.
  فداگشته آنان بیایدامید.

  زفرزندوهمسرپدریابرار.
  شهیدان دین جملگی ازقرار.

  خبرداری ازداغ آن مادران.
  که فرزندخودرانموده,روان.

  بسوی جهادودفاع عظیم.
  که عزت بماندنَه رسم قدیم.

  همه تابع حق چه قانون وشرع.
  نه آن انحرافی زاصل وزفرع.

  عدالت بُوَددراصول وفروع.
  تکبرنباشدهمه,باخشوع.

  نباشدکسی درپی امتیاز.
  که هرکس بگیردبه حدنیاز.

  نگرددبناکاخ وویلاهزار.
  نَه بالانشینی بُوَدبیشمار.

  نباشدریاباشعاردروغ.
  حمایت جوانهاشوددرنبوغ.

  نجومی بگیران نباشدیقین.
  تفاخرنباشددراین سرزمین.

  که هرپست ومنصب درایران زمین.
  چه جانهافداگشته ای نازنین.

  هرآنکس خیانت کندبرشهید.
  به قعرسقرداده,اورانوید.

  بیاتاشمارم برایت سپس.
  زآن مادرانی که داده,نفس.

  زدوتابه نُه بعضی ازخاندان.
  شهیدداده,ازبهراسلاممان.

  شودهشت هزاروسی ویک شهید.
  یکی هانیامددراین جم,به دید.

  دگرخودبدانیدوپروردگار.
  نماندمقامی یقین ماندگار.

  دراین ماهِ پیروزی انقلاب.
  چه شدارزش ودین واسلام ناب.

  بگفتاچنین مهدوی دربیان.
  نمایی توفکری بحالت چسان.
  (نمایی توفکری بحالت عیان.)

  💐💐💐🌷🌹🌷💐💐💐
  اللهم عجل لولیک الفرج
  دربهارآزادی جای شهداءخالی
  دههءفجرانقلاب اسلامی مبارک
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام
  97/11/15

 5. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  🌹عاشقان بسیجی🌹

  بیاتامابسیجی راشناسیم.
  که برپیمان وعهدخود,
  بمانیم.

  بسیجی آدمی,بی مدعّابود.
  چوعارف,پیرودین خدابود.

  بُریدازنَفْس وازدنیای خاکی.
  جداشدازهوسهای خیالی.

  بسیجی رابسرشوردگربود.
  که اوخودخالق صدهاهنر
  بود.

  گذشت ازهرچه,بوی خاکیان داشت.
  نظرچون برصف افلاکیان
  داشت.

  بسیجی,پیرومولاعلی است.
  که اوبرمردم عالم,ولی است.

  بسیجی راتعلقهانباشد.
  بسرجزعشقی ازمولانباشد.

  بسیجی علم وایمان وعمل
  بود.
  کتاب معرفت رادربغل بود.

  بسیجی کاوه,همت,باکریها.
  برنسی,شاهچراغی,باهنرها.

  گرامی,یادشان,احیانمائید.
  توسّل,برگل زهرانمائید.

  بگفتامهدوی بااین عزیزان.
  بگیرددست مارااین شهیدان.

  💐💐💐🌷🌹🌷💐💐💐
  تقدیم به همهء
  مدافعان جبهه های نبردحق
  علیه باطل وبسیجیان سلحشوربی مدعا
  وگرامیداشت یادوخاطرهءهمهءشهدای انقلاب ودفاع مقدس ومدافعان حرم.

  التماس دعا:
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام

 6. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  🌷 کنگرهءملی🌷
  🌹 2000شهیدخراسان جنوبی🌹

  درخراسان جنوبی لاله زار.
  رویشی داردهزاران درهزار.

  آن سبک بالان عاشق پرزنان.
  سوی معشوقی به پیمان وقرار.

  دردفاع ازدین وناموس ووطن.
  جان فدای راه معبوداست ویار.

  راه صدسالی به یک شب طی نمود.
  درکلاس درس وعرفان ونگار.

  آسمانی گشته ازخاک وزمین.
  شدرهاازاین قفسهاوحصار.

  درطواف عرش ولوح وآن قلم.
  گوئیابنوشته,تقدیر,افتخار.

  پیروان نهضت راه حسین.(ع)
  هان شهیدانی چنین بااقتدار.

  مهدشیران ودلیرانی نگر.
  این خراسان جنوبی درشمار.

  ازهزاران دوهزاری لاله ها.
  گشته پرپربنگری آن سبزه زار.

  قائناتست باشهیدانی فزون.
  درفصول سال ومخصوصابهار.

  مهدوی گفتادمادم باشما.
  هدیه ای بافاتحه بنمانثار.
  (برشهیدان فاتحه بنمانثار.)

  💐💐🌹🌷❤️🌷🌹💐💐
  جهت شادی روح شهداءصلوات
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام
  97/9/20

 7. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  💐 قائنات پیشتازوجلودار
  🌹 انقلاب وشهداء
  🌷 اقتداروآزدگی

  ماهِ آذرقائنات وانقلاب.
  هان گلستانی پرازگل باگلاب.

  مردمی زیباوباهوش وبزرگ.
  یک تمدن باقهستانی سترگ.

  مردمی آزاده,بافرهنگ وخوب.
  درپی کاروتلاشی تاغروب.

  پرورشگاه طلااندرجهان.
  هان طلای سرخ آن باشدنشان.

  بازرشکی لعل ویاقوتی نگر.
  خیره درآن میشودچشم ونظر.

  مردمی آزاده درطول زمان.
  مانع سازندگی آن حاکمان.

  تاکه درسالی همان پنجاوهفت.
  بنگری برمردم قائن چه رفت.؟

  جمله درمیدان ودرروزوفا.
  بهترینهاهدیه,درراه خدا.

  هان شهیدانی بزرگ وسرفراز.
  بنگری شوروشعوروامتیاز.

  قائناتی درخراسان شُهره است.
  نورآن افزون زماه وزهره است.

  مهدوی گفتاچنین باافتخار.
  قائنات ومردمی بااقتدار.

  💐💐💐🌹🌷🌹💐💐💐
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام
  97/9/11

 8. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  🌹قاینات پیشتاز🌹
  💐 آذرماه سال57💐

  میان جمله,شهرهای خراسان.
  زمانی انقلابی کرده ایران.

  هماناقائناتی جمله بیدار.
  که داردمردمانی اهل ایمان.

  به ماهِ آذروپنجاوهفت,آن.
  قیام مردم وخون شهیدان.

  یکی شهری جلودارقیامست.
  که قائن بی بدیل اندرخراسان

  درخشدقائنات باشهامت.
  که باشدخطه ای مهددلیران.

  چه لبیکی بگفتابرخمینی.
  برای نهضتی بادین وقرآن.

  سرآمدقاینات,اندررشادت.
  که مهدعالمانی,طیّ دوران.

  ببالی جملگی برقائناتت.
  محبِّ آل طاهاباشدازجان.

  بگفتامهدوی درماه آذر.
  بخوانی فاتحه بهرشهیدان.
  (نگرخالی همه جای شهیدان)

  🌷🌷🌷🌹🌹🌷🌷🌷

  جهت شادی روح همهءشهداءبخصوص شهدای خطهءقائنات وانقلاب اسلامی
  قائن صلوات
  اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل
  فرجهم
  شعرونظم از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  مشهدالرضاعلیه السلام

 9. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  شهیدان شاهدواهل ولایند.
  شهیدان ازدیارکربلایند.

  بلاگردان دین ومردم خود.
  مجاهدبوده واهل وفایند.

  شهیدان برسرپیمان ومیثاق.
  همان جان برکفان باصفایند.

  دراخلاص وعمل گویاشهیدان.
  که عاشق برحسین سرجدایند.

  به شیطانهازده گویاکه سیلی.
  بدورازمکروتزویروریایند.

  مثال شمع راه زندگانی.
  ببخشدنوروسوزدباخدایند.

  بگفتامهدوی بااهل ایران.
  شهیدان افتخارجمله مایند.

  💐💐💐🌹🌷🌹💐💐💐

  نظم ودلنوشته از:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  97/8/25

 10. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  👆👆👆👆👆👆👆
  🌹💐🌷شهیدمحمودکاوه🌷💐🌹

  گوئیاباشد شهیدوآن دلیر.
  پهلوان قایناتست بی بدلیل.

  شیرکردستان,یل فرزانگان.
  عارف حق,بوده,ازنامآوران.

  اوکه محموداست وکاوه,
  شهرتش.
  دشمنی دروحشت است,
  ازهیبتش.

  اوزبیهوداست وخاک قائنات.
  افتخارجمله,است درکائنات.

  مردمانی سربلندوبی نیاز.
  جمله,آن بیهودوسبزوسرفراز.

  مهدوی گوید چنین,با قاینات.
  تابگیری ازشهیدانت,برات.

  🌹🌹🌹🌷💐💐🌷🌹🌹🌹

  جهت شادی روح همهءشهدای انقلاب ودفاع
  مقدس مخصوصاشهدای خطهءقاینات و بویژه روح
  پرفتوح شهیدمحمودکاوه
  صلوات .
  اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم.

  شعراز:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی
  94/6/11

 11. امتیاز 2 از 5

  سیدمحمدمهدوی الحسینی

  🌹انوار شاهد🌹

  شهادت,انتخاب راه
  دینست.
  مسیررفتن حقٌ ویقینست.

  شهید,آن عارف سیر
  اِلَی الله.
  که هجرت,کرده وبا
  متقینست.

  چوبشناسد,رَه عشق
  الهی.
  به ذات اویقین,عاشق,
  ترینست.

  که باجان,میخرد,شَهدِ
  بلارا.
  به هرجا,میکشد,اورا
  رهینست.

  بلاگردان امت,گشته,
  هردم.
  فروزان,همچوانوار
  مبینست.

  ببینداوجمال وجلوهءحق.
  که ازشوق وصالش,در
  کمینست.

  بسوزد,همچوشمعی,از
  دل وجان.
  که روشن,ازهمو,چرخ
  برینست.

  خریدارش,به هستی,
  خالق اوست.
  که برجانبازیش,صد,
  آفرینست.

  نمی داند,کسی,قدرو
  مقامش.
  که درقرب وجواراو
  قرینست.

  سکوت,ای مهدوی,کن
  پیشهءخود.
  که سالارشهیدان,شاه
  دینست.

  شعراز:
  سیدمحمدمهدوی الحسینی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سوالات خود را از ما بپرسید

× سلام، چطور می تونم کمکتون کنم؟